Každý má svou volbu: Pohodlně plout do otroctví, nebo vstoupit do PROTIPROUDU
Skutečná úloha andělů strážných: Život není hollywoodská selanka. Pýcha lidí hledá Boha, jen když je zle. Pomoc však potřebujeme v každé vteřině naší pozemské existence. Specialista na obranu před utrpením? Nebuďme naivní

Skutečná úloha andělů strážných: Život není hollywoodská selanka. Pýcha lidí hledá Boha, jen když je zle. Pomoc však potřebujeme v každé vteřině naší pozemské existence. Specialista na obranu před utrpením? Nebuďme naivní

1. 10. 2023

Tisk článku

Plinio Correa de Oliveira připomíná důležitou součást katolické víry, jako je víra v naše strážné anděly, kteří patří k důležitým průvodcům nejen osobních životů, ale i rodin, států a národů - a v jejich čele strážný anděl celé církve, sv. Michael archanděl, jehož svátek jsme si o víkendu připomínali

Ne­zříd­ka máme v sobě zakódo­va­ný zkres­le­ný obraz an­dě­la stráž­né­ho. Mnozí ka­to­lí­ci ho vní­ma­jí jako zpro­střed­ko­va­te­le ži­vot­ních úspě­chů. Jenže toto není úlo­hou an­dě­lů stráž­ných. Je­jich po­slá­ním je po­sky­to­vá­ní ochra­ny v du­chov­ní ro­vi­ně. Bůh je naším prů­vod­cem ve spo­lu­prá­ci s an­dě­ly, kteří svou du­chov­ní po­mo­cí nám umožňují re­a­li­zo­vat naše po­slá­ní.

Lid­ský život je plný bojů

Pře­vlá­da­jí­cí holly­wo­od­ská vize ži­vo­ta vy­tvá­ří men­ta­li­tu, v níž se ne­vy­sky­tu­jí ná­ma­hy, po­tí­že a ne­bez­pe­čí, všech­no končí happy endem. Cír­kev ale učí něco úplně ji­né­ho. Lid­ský život je plný bojů a ne­bez­pe­čí jak ma­te­ri­ál­ních, tak i du­chov­ních. Proto Boží Pro­zře­tel­nost dala kaž­dé­mu z nás an­dě­la stráž­né­ho jako ochrán­ce.

Bůh to uči­nil tak štědře, že kromě an­dě­lů da­ných jed­not­li­vým lid­ským by­tos­tem jsou tady ještě an­dě­lé stráž­ní ce­lých měst a jed­not­li­vých ná­ro­dů a států. Je zde i stráž­ný anděl celé Církve – sv. Mi­cha­el Ar­chan­děl. Exis­tu­jí an­dě­lé ma­jí­cí za úkol chrá­nit celé sku­pi­ny lidí, du­chov­ní ro­di­ny, sdru­že­ní nebo jiné in­sti­tu­ce. To je ale pouze část po­slá­ní an­dě­lů. Ti podle Bo­ží­ho usta­no­ve­ní mají udr­žo­vat celý ma­te­ri­ál­ní vesmír.

Čtěte ZDE: Archanděl Michael: Náš nejmocnější ochránce. Příběh pýchy a vzpoury. Poslední naděje na záchranu? Satan svržen z nebes. Slavné zjevení nad troskami Římské říše. Rozum, síla a pravda

Mylný po­stoj

Jean Bap­tis­te Chau­tard, cis­ter­ci­ác­ký opat ve Fran­cii v 19. stol., správ­ně ozna­ču­je za mylný po­stoj těch lidí, kteří si myslí, že jsou vy­so­ce in­te­li­gent­ní, schop­ní a pod­ni­ka­ví (a do­dejme – ve­li­ce pyšní), proto díky těmto vlast­ním vlo­hám si sami v ži­vo­tě vždy po­ra­dí, po Bohu pouze chtě­jí, aby z je­jich cesty od­stra­nil všech­ny pře­káž­ky. V otáz­kách vlast­ní­ho ži­vo­ta – ma­te­ri­ál­ní­ho i du­chov­ní­ho – ne­po­tře­bu­jí Boží pomoc, do­mní­va­jí se, že sami do­ká­žou za­jis­tit si vše, co je nutné.

Ta­ko­vé myš­le­ní je z prin­ci­pu fa­leš­né. Bůh přece právě proto dal kaž­dé­mu z nás osob­ní­ho stráž­ce, aby nás v ži­vo­tě do­pro­vá­zel a chrá­nil na kaž­dém kroku, po­ně­vadž sami nejsme schop­ni toto pro sebe za­bez­pe­čit. Sa­mot­ná sku­teč­nost, že Bůh nám po­sí­lá stráž­né­ho an­dě­la, je dů­ka­zem, že po­tře­bu­je­me Boží pomoc v každé chví­li svého ži­vo­ta, ve všech, i těch nej­drob­něj­ších či­nech.

Čtěte ZDE: Přípitek o (po)moci, která ještě vždy zbývá bezmocným. Michaelovy svatyně najdeme od Atlantiku po Ural. Rytíři křesťanských národů bránili Evropu před „obohacujícími“ kinžály

Sen­ti­men­tál­ní de­for­ma­ce

Bo­hu­žel anděl stráž­ný je často uka­zo­ván pouze jako ochrán­ce ma­lých dětí. Sen­ti­men­ta­lis­mus zne­hod­no­til pod­sta­tu věci. „Svaté ob­ráz­ky“ s vy­ob­ra­ze­ním an­dě­la stráž­né­ho u dí­tě­te su­ge­ru­jí, že pouze tito ma­lič­cí jej po­tře­bu­jí a pouze oni v něho věří. Co často vi­dí­me na těch­to vý­je­vech? Na­pří­klad to, jak děti si hrají na po­ško­ze­ném mostě vy­so­ko nad prou­dem řeky – a nad nimi se vzná­še­jí je­jich an­dě­lé, aby je chrá­ni­li, takže mohou klid­ně ris­ko­vat.

Tuto na­iv­ní před­sta­vu mají i mnozí do­spě­lí. Vznik­lo ja­kési mylné pře­svěd­če­ní, že k an­dě­lu stráž­né­mu je vhod­né se mod­lit, aby nás ne­po­tka­lo au­to­mo­bi­lo­vé ne­štěs­tí, nemoc nebo jiná ne­šťast­ná udá­lost. Udě­la­li jsme si z něj „spe­ci­a­lis­tu“ na obra­nu před utr­pe­ním.

Pod­sta­ta věci

Kdo ale myslí na stráž­né an­dě­ly jako po­moc­ní­ky v du­chov­ních zá­le­ži­tos­tech? Mnoho křes­ťa­nů si téměř ani ne­u­vě­do­mu­je, že Bůh nám dal an­dě­ly pře­de­vším proto, aby nám po­má­ha­li v té nej­dů­le­ži­těj­ší zá­le­ži­tos­ti, tj. spásy naší duše. Zá­klad­ním po­slá­ním an­dě­la stráž­ce je péče o duši svě­ře­né osoby a vy­pro­šo­vá­ní pro ni mi­los­tí, aby mohla pře­ko­nat všech­ny du­chov­ní pře­káž­ky.

SLEDUJTE: Protiproud TV v pondělí 2. 10. 2023 od 18:00 vysílá v přímém přenosu pravidelné setkání šéfredaktora Protiproudu s věrnými čtenáři a diváky - v jednom z mála necenzurovaných prostředí - nad aktuálními i obecnějšími otázkami naší doby. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání.

Jak úžas­nou útě­chou v ho­di­ně utr­pe­ní, po­ku­še­ní, opuš­tě­nos­ti nebo když na nás silně do­lé­há tíha du­chov­ních pro­blé­mů, je jis­to­ta, že anděl stráž­ný nám stojí po boku! I když ho ne­vi­dí­me ani nesly­ší­me, on nás ne­o­pouš­tí ani na vte­ři­nu. Čeká na naši mod­lit­bu, aby mohl konat v naší zá­le­ži­tos­ti. Často koná i bez naší pros­by, ale když se k němu ob­rá­tí­me v mod­lit­bě, udělá mno­hem víc. Jeho pomoc je nám vždyc­ky na dosah.

Jakou ra­dos­tí je mít toto stále na pa­mě­ti, když se an­ga­žu­je­me ve ve­řej­ném apoš­to­lá­tě! Když tr­pí­me du­chov­ní­mi pro­blémy, úna­vou, ne­vstříc­nou re­ak­cí okolí, od­mít­nu­tím nebo ji­ný­mi pro­blémy – mů­že­me si být vždyc­ky jisti, že sa­mo­ta, kte­rou po­ci­ťu­je­me, je iluzí. Náš strážný anděl stojí hned vedle. I kdy­bychom měli pocit, že vzdá­le­nost mezi námi a jím je větší než mezi nebem a zemí, ve sku­teč­nos­ti je on nám blíž, než si vůbec umím­e před­sta­vit.

SLEDUJTE: Protiproud TV ve středu 4. 10. 2023 od 14:00 vysílá přímý přenos rozhovoru s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Do rozhovoru můžete vstupovat prostřednictvím chatu, a to i s předstihem před zahájením vysílání.

Shoda s Magis­te­ri­em Církve

Ne­u­stá­lé vě­do­mí o tom nám do­dá­vá útě­chu v kaž­do­den­ním fy­zic­kém i du­chov­ním ži­vo­tě. Ruka Boží nás pro­vá­zí na kaž­dém kroku. Bez Boží vůle ale – jak říká sám Ježíš Kris­tus v evan­ge­liu – žádný pták ne­spad­ne na zem a nám ne­spad­ne ani jeden vlas z hlavy. Ta­ko­vý po­hled na úlohu stráž­ných an­dě­lů plně od­po­ví­dá nauce Církve na téma Boží Pro­zře­tel­nos­ti. Pro­to­že náš anděl stráž­ný prosí Boha o všech­no, co po­tře­bu­je­me, mů­že­me tím lépe prak­ti­ko­vat ctnost dů­vě­ry v Boha.

Ale pomoc an­dě­la stráž­ce tím ne­kon­čí. On se neje­nom za nás modlí, ale také za nás bo­ju­je. Vzpo­meňme jen na vi­dě­ní pro­ro­ka Da­nie­la, jak an­dě­lé jed­not­li­vých ná­ro­dů válčí spolu s nimi, když jsou na­pa­de­ny ne­pří­te­lem.

Stráž­ný anděl je naším přímluv­cem u Boha, ad­vo­ká­tem a pro­střed­ní­kem. Proto ho máme mi­lo­vat a ne­pře­stá­vat ho usta­vič­ně pro­sit, aby ne­u­stá­le plnil svoji úlohu zpro­střed­ko­vat nám co nej­ví­ce po­třeb­ných mi­los­tí a od­stra­nit od nás po­ku­še­ní a trá­pe­ní.

Autor byl uni­ver­zit­ním pro­fe­so­rem so­ci­ál­ních nauk v Bra­zí­lii, za­kla­da­te­lem ka­to­lic­ké­ho tra­di­ci­o­na­lis­tic­ké­ho hnutí „Tra­di­ce, ro­di­na, vlast­nic­tví“ a po­rad­cem na II. va­ti­kán­ském kon­ci­lu, kde ra­di­kál­ně hájil ka­to­lic­kou or­to­do­xii a od­po­ro­val všem ne­o­mo­der­nis­tic­kým vý­střel­kům.

Zdroj.

pp




Tagy článku

Doporučujeme

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců. Zničená Sodoma náš vzor? Blíží se velká katastrofa? Stateční končí ve vězení. Zadržují trestající paži? Přidáme se?

Svět se převrátil: Zlo prohlášeno za ctnost. Vražda je lidské právo? Děti v rukou zločinců....

Kardinál Duka: Ve společnosti dochází k varu. Mezi dvěma proudy. Migrační eintopf. Mají nás mladí za zaostalé? Od početí po smrt.  Genderismus je prohra Západu. Jsme jen shluk buněk? Identita jednotlivce, národa a státu. Zpověď

Kardinál Duka: Ve společnosti dochází k varu. Mezi dvěma proudy. Migrační eintopf. Mají...

Na začátek stránky